Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на jivite.com

I. Приложимост на общите условия.

1. Лица под 18 годишна възраст не могат да ползват услугите на сайта без съгласието на пълнолетен настойник.

2. Всяко лице, което желае да се ползва от услугите на сайта, трябва да спазва задълженията си, уредени от общите условия. Приемането на общите условия става едновременно с регистрацията на лицето като потребител на сайта или при изричното ползване на услугите, когато и ако това е възможно да стане без регистрация.

II. Предоставяни услуги.

1. jivite.com предоставя на потребителите правото да ползват информационната платформа за въвеждане и четене на обявления.

2. jivite.com не гарантира, че функционалната система и услуги ще бъдат налични без прекъсване. Възможно е временно прекъсване на предоставяните услуги за отстраняване на смущения и провеждане на обслужващи дейности и профилактики.

3. jivite.com си запазва правото да усъвършенства и подобрява предоставяните услуги, включително да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги, без задължение за предварително известяване на потребителите. Текущи промени на съдържанието са част от предоставяните услуги и не представляват промени в този смисъл.

4. jivite.com има право на промени, изтриване или спиране на коментари и съдържание от потребители, които се разпространяват в нарушение на предоставените от сървъра права и задължения.

III. Задължения и отговорност на потребителите.

1. Потребителят декларира и съзнава, че ще използва съдържанието от сайта на свой собствен риск и на своя отговорност и няма да предявява претенции към jivite.com, включително за вреди и пропуснати ползи, причинени от обида, клевета или засягане на правата му по друг начин.

IV. Задължения и отговорност на jivite.com.

1. За предоставянето на своите услуги, сайтът обработва, използва и съхранява данни за потребителите си. Тази информация се въвежда лично от потребителя с изричното му съгласие.

2. jivite.com не носи отговорност за вреди, които могат да възникнат вследствие на грешки, забавяния или прекъсване на посредничеството, за невярно съдържание и за актуалността на публикуваните материали или за загуба на данни поради вируси или други причини при използването на онлайн услугите, доколкото тези вреди на са в следствие на умишлено действие на администраторите на jivite.com.

3. jivite.com не носи отговорност за технически смущения, както и за щети, предизвикани от непреодолими или форсмажорни обстоятелства, като природни бедствия, военни действия, терористични актове и други.

4. jivite.com не носи отговорност за:

4.1. действия, бездействия, грешки, пропуски, твърдения, гаранции, нарушения или престъпления на потребители, както и за настъпилите от това наранявания, смъртни случаи, имуществени вреди или други вреди.

4.2. незаплащане на договорено възнаграждение, настъпили вреди, пропуснати ползи, вкл. или пропускане на печалби или други косвени загуби

5. jivite.com има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да откаже или прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.

6. При нарушения на ОУ от потребител или негово поведение извън установените общоприети правила, jivite.com има право да закрие или изтрие неговия профил, по своя преценка и без право на преразглеждане, както и без необходимост от предварително уведомление до този потребител.

7. jivite.com си запазва правото да закрие платформата по всяко време, включително да промени сферите си на дейност, като същевременно не носи отговорност в случай на нерегламентиран хакерски достъп до платформата и настъпилите вследствие на тези действия последици.

V. Допълнителни разпоредби.

1. jivite.com има право да променя Общите Условия при нужда да защити интересите си, за което уведомява потребителите си посредством публикуване на актуализираните Общи Условия на сайта.

2. Недействителността на отделна разпоредба не води до недействителност на настоящите общи условия в цялост.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от 20.11.2022 година.