Всички оферти и договори придобити по измамен начин от корпорация РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и техните господари се отхвърлят и са невалидни.
Всички оферти и договори отправени от правителството-корпорация РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, към народа и територията на Българите са без съдържание.
Никакъв писмен договор/ оферта не подлежи на принудително изпълнение, ако е сключен по измамен начин, без неговото пълно разкритие и одобрение от народа.
Народът на Българите не дава съгласието си за каквито и да е било оферти и договори, от КОРПОРАЦИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, освен, ако той не прецени, че са само и единствено в негава полза. Отхвърлят се и не се приемат оферти – договори, като приемане на еврото, дигитални пари, пландемиии, кемтрелс, войни, изкуствени инфланции и други, които не са в полза на народа.

:Волеизявление на :живият :мъж :Любо

Аз, вечно живата божествена душа, проявена в тяло на жив мъж с име :Любомир от родова линия, по баща :Радославов- Митов съм жив, от жива плът, кръв и кости, с дух, душа, съвест, съзнание, ум и разум.

  1. Аз съм жив, действителен мъж на име :Любомир, независим от изкуствени, фиктивни лица, създадени и управлявани от корпорации държави и от мъже и жени, които действат от свое име. Аз съм с вродени, неотменими и неприкосновени бежествени и вселенски кони, защото съм жив, действителен мъж създаден и роден по естествен начин. Заявявам своята абсолютна божествена свобода и собственост върху моята душа, тяло, ум, име, всички земни ресурси и блага, които ми принадлежат.
  2. Аз съм свободен и напълно способен, сам да взимам решения и да ръководя моите дела. За това, най-искрено и добронамерено се обръщам пред свидетели към всички мъже и жени, които действат от свое име, физически и юридически лица, институции, държавни и духовни корпорации и общности, всички други, които не са опоменати тук и техните посредници и/или представители, че днес тук, винаги и завинаги:

а) отричам и категорично се противопоставям на така наречените тактически или мълчаливи договори, които не изразяват моята воля, а само тази на други страни – всички те сa без съдържание;

б) отричам и категорично се противопоставям на всички стандарти, норми, правила, протоколи, наредби, заповеди, анекси към договори, понякога наричани закони или конституции пораждащи корпорации от всякакъв вид и под всякаква форма, всички обвързващи и задължаващи договори, за които не съм бил осведомен, липсващи конкретни доказателства, изрично съгласие и одобрение от моя страна, за какъвто и да бил договор с мен живия мъж :Любомир, както и всяка юрисдикция, заявена от тях над мен е без съдържание;

в) отричам и категорично се противопоставям на всяко предполагаемо споразумение и/или договор, чиито цели и намерения не са били опоменати и подписани, или ако са били, но са нарушени от техните представители, те сa без съдържание;

г) отричам и категорично се противопоставям на споразумение и/или непряк договор, с когото и за каквото и да e било, заставащ между мен и Божествеността и/или което и да е друго същество. Връзката и отношенията ми с тях не се нуждаят от посредници нито от представители, а само и единствено от мен самият. Аз съм единствения господар на себе си, като действам в съответствие c естествените принципи на справедливост, достойнство и проява на любов;

д) изразявам в думи на общ народен български език, моите намерения и действия за мир и свобода в единение с Естествения Творчески Източник на Живот. Всеки който вложи друг смисъл на моите думи, воля и действия, е без съдържание;

  1. e) изтъквам изключителната важност и достоверност на тази Вест за Истина Гласност за Живот, за въплъщение на естественото развитие и ред на живота, създаден от Твореца за неговите творения, принадлежащ на всеки индивид мъж или жена по даденост, и че само аз, като негово творение и сътворец, мога да го променям в съответствие с моето намерение и свободна воля;

ж) всеки, който съдейства с уважение за добрите намерения на тази Вест за Истина и Гласност за Живот, бива възнаграждаван и благославян многократно, a всеки, който му противоречи, бива наказван в този и следващите му животи според Божествените и вселенските кони, докато не осъзнае, и не възстанови десетократно нанесените от него щети на мен и останалите божии създания.

з)Нищо от написаното тук не може да бъде използвано срещу мен на моето минало, настояще или бъдеще. Право за определения в тук написаното имам само Аз, съставителят. За всяко посегателство или негативно действие срещу мен и моят род, моите близки, приятели и всички божествени души са в сила Вселенските Кони и Кона за свободната воля. Всички мои настоящи и бъдещи синове и дъщери, както и моят род са под моята юрисдикция и закрила.

3. Това волеизявление, съществува и щe съществува независимо от всяка друга, която може да е била създадена или е създадена c каквато и да е цел и c какъвто и да е ефект. Всички права запазени.